..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Misje / Misje - Weteran - Kurier - pytania i odpowiedzi ::..
Kurier - pytania i odpowiedzi
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Wybrane pytania i odpowiedzi dotyczące wprowadzanej ustawy o weteranach działań poza granicami kraju.

1. Od kiedy obowiązuje ustawa o weteranach?
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 7 września 2011 r., weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 30.03.2012 (Dz.U. nr 205/2011 poz.1203).

2. Kiedy będzie obchodzony Dzień Weterana?
Zgodnie z ustawą, dzień 29 maja będzie Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. 29 maja, wskazany przez organizacje zrzeszające uczestników misji, stosownie do uchwały ONZ jest jednocześnie Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych. Po raz pierwszy Dzień Weterana będzie obchodzony 29 maja 2012 r., czyli po wejściu w życie rzeczonej ustawy.

3. Kiedy rozpoczęto prace nad ustawą i kto brał udział w konsultacjach?
Projekt ustawy, przygotowany przez resort obrony narodowej, został przesłany do uzgodnień międzyresortowych w czerwcu 2010 roku. Ze względu na rozszerzenie kręgu beneficjentów ustawy, prace nad jej projektem trwały do października 2010 roku. W konsultacjach uczestniczyły organizacje zrzeszające uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych.

4. Kto może być uznany za weterana?
Art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), stanowi, że weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – w art. 4 ust. 1-3 oraz 9.
1) skierowanie oznacza skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie m. in przez:
a) Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy,
b) organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,

2) działania poza granicami państwa to działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej;

3) misja pokojowa lub stabilizacyjna to działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.) oraz inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. a-f, w szczególności działania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;

4) organizacja międzynarodowa to: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unia Europejska.
Na podstawie wyżej wymienionych regulacji można ubiegać się o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.

5. Kto może być uznany za weterana poszkodowanego?
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

6. Jakie najważniejsze uprawnienia nadaje ustawa weteranom i weteranom poszkodowanym?
Ustawa ma na celu zapewnienie weteranom ─ uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) za udział w tych działaniach, stosownie do przyznanego im statusu.
Weteran będzie miał prawo do:
-otrzymania legitymacji weterana;
-uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy);
-ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
-korzystania (stałego lub czasowego) z Domu Weterana;
-dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni);
-asysty honorowej podczas pogrzebu;
-zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA.
Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:
-bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa;
-pomocy finansowej na kształcenie (na wybraną formę kształcenia: nauka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej; studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia; jednolite studia magisterskie; studia podyplomowe) pomoc do wysokości 400% najniższej emerytury;
-świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
-ubiegania się o zapomogę;
-dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni);
-dodatku dla weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę);
-zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego;
-asysty honorowej podczas pogrzebu;
-bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
-zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA.

7. Jakie inne formy pomocy przysługują weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem ze służbą poza granicami?
dodatek weterana w wysokości uzależnionej od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu ( od 10% do 80% podstawy wymiaru najniższej emerytury);
skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia;
korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych;
ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych, 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

8. Jak wygląda procedura uzyskania statusu weterana?
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

9. Jakie są warunki i tryb przyznawania zapomóg ? Kto je wypłaca?
Będzie istniała możliwość przyznania przez Ministra Obrony Narodowej zapomogi weteranowi-żołnierzowi, który ukończył 65 lat życia i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi (bez względu na wiek), którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-żołnierzowi i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi będzie konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów określonych w ustawie, tj. na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kosztów zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.
Przy przyznawaniu zapomogi uwzględniane będą okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza. Podstawą przyznania zapomogi będą dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wyżej wskazanych wydatków lub zdarzenia.
Organem właściwym do wypłaty zapomogi w formie gotówkowej lub bezgotówkowej będzie dyrektor wojskowego biura emerytalnego.

10. Jakie odznaki wprowadza ustawa o weteranach?
Ustawa ustanawia wojskową odznakę „Za rany i kontuzje”, odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” oraz odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Minister Obrony Narodowej może przyznać weteranowi poszkodowanemu (żołnierzowi) ─ za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa ─ wojskową odznakę „Za rany i kontuzje”.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi (funkcjonariuszowi) oraz weteranowi poszkodowanemu (funkcjonariuszowi) ─ za zasługi podczas działań poza granicami państwa ─ odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Prezes Rady Ministrów może nadać weteranowi ─ funkcjonariuszowi ABW oraz weteranowi poszkodowanemu ─ funkcjonariuszowi ABW ─ za zasługi podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ─ odznakę honorową „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

11. Jaka będzie oferta Domu Weterana?
W styczniu 2011 roku, z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej oraz Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, rozpoczął swoje funkcjonowanie Dom Weterana w Lądku Zdroju. W wydzielonym obiekcie przygotowano miejsca dla 30 osób ─ uczestników zagranicznych misji Wojska Polskiego. W przypadku większego zapotrzebowania zostanie zwiększony o kolejnych 60 miejsc.
Dom Weterana powstał na bazie 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego-Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju i będzie funkcjonować jako podmiot leczniczy. Celem Domu Weterana jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej weteranom-żołnierzom i weteranom poszkodowanym-żołnierzom, biorącym udział w misjach poza granicami państwa, w tym także weteranom-pracownikom cywilnym. Jego pacjenci będą mieli zapewnione: leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne i terapię psychologiczną; uzyskają też wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych lub w razie braku możliwości powrotu do domu pobyt stały.
Szpital od lat specjalizuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz znakomitym zespołem fizjoterapeutów. Baza zabiegowa wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia do prowadzenia rehabilitacji.
Szczegółowe zasady pobytu, leczenia i rehabilitacji w Domu Weterana zostaną wprowadzone aktami wykonawczymi do Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Odpłatność za pobyt w Domu Weterana realizowana będzie na ogólnych zasadach, przyjętych w podmiotach leczniczych.
Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury krajowej, z tym że nie może ona być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu weterana.
W przypadku gdy koszt pobytu weterana przekroczy miesięczna opłatę w Domu Weterana, uiszczoną przez zainteresowanego, dalsze finansowanie będzie refundowane z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

12. Jak wygląda legitymacja weterana?
Legitymacja weterana i weterana poszkodowanego będzie zawierała imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer legitymacji oraz datę wydania.
Wzory legitymacji różnią się kolorystyką. Legitymacja weterana będzie koloru zielono-żółtego, natomiast legitymacja weterana poszkodowanego – w kolorze jasnoniebieskim.

13. Czy status weterana lub weterana poszkodowanego można uzyskać będąc skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym? 14. Skąd można pobrać tzw. zaświadczenie o niekaralności?
Aby otrzymać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności) należy złożyć odpowiedni formularz w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa tel. (22) 39-76-200 faks (22) 39-76-205 lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.
Uwaga! Zaświadczenie musi być aktualne (nie starsze niż 3 miesiące).
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

14. Jak powinien wyglądać wniosek o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa nie określa wzoru wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego. Nie ma potrzeby załączania zdjęć do ww. wniosku.
Przykładowe wniosk:
weterana - ZOBACZ
weterana poszkodowanego - ZOBACZ

15. Gdzie powinien być przesłany wniosek?
Wniosek o przyznanie statusu weterana wysyła się osobiście bez pośrednictwa organu kadrowego wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem listem poleconym na adres:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909, Warszawa

16. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania statusu weterana poszkodowanego?
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są dokumenty wymienione w art. 8 z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203):
1) wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego ( więcej w pyt.15);
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.
Wzór zaświadczenia został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229).
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
4) protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
5) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
6) decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.
Wniosek (ustawa nie określa jego wzoru) o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909, Warszawa

17. Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania statusu weterana?
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
1) wniosek o przyznanie statusu weterana; ( więcej w pyt. 15)
2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego:
Wzór zaświadczenia został umieszczony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229).
W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia wymienionego w pkt 2, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Więcej niezbędnych informacji można uzyskać na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/
Wniosek (ustawa nie określa jego wzoru) o przyznanie statusu weterana wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1
00-909, Warszawa
Po wydaniu decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana zostanie przesłana legitymacja weterana na wskazany we wniosku adres zamieszkania. Legitymacja będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej.

18. Kiedy wydawana jest legitymacja?
Legitymację wydaje się w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

19. Komu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym przysługuje weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy. Taki urlop nie przysługuje żołnierzom w służbie czynnej.

20. Kto wydaje zaświadczenie o pobycie na misji, które jest potrzebne do ubiegania się o status weterana?
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zaświadczenie o pobycie na misji wydaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwy kierownik archiwum wojskowego.

21. Czy pracownik wojska, który uczestniczył w misji może ubiegać się o status weterana?
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) weteranem działań poza granicami państwa (…) może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej (…) lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni. Tak więc o status weterana może ubiegać się zarówno żołnierz, jak i pracownik wojska – stosownie do art. 12 pkt 1 przedmiotowej ustawy.
W przypadku wszystkich pracowników wojska, którzy brali udział w działaniach poza granicami państwa, status weterana przyznaje Minister Obrony Narodowej na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

22. Czy osoba, która przebywała na misji krócej niż 60 dni i w tym czasie została poszkodowana może ubiegać się o status weterana poszkodowanego?
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa (…) może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
W związku z powyższym o status weterana poszkodowanego może ubiegać się każda osoba spełniająca powyższe wymogi bez względu na okres przebywania na misji poza granicami państwa.

23. Kto jest upoważniony do potwierdzenia kopii dokumentu "za zgodność z oryginałem", który należy dołączyć do wniosku o przyznanie statusu weterana/weterana poszkodowanego?
Zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

24. Czy weteran służący jako żołnierz kontraktowy ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
Zgodnie z Art. 35 Ustawy z dnia 19 sierpnia o weteranach działań poza granicami państwa weteran lub weteran poszkodowany pozostający w stosunku pracy, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Prawo do dodatkowego urlopu powstaje z dniem otrzymania statusu weteran lub weterana poszkodowanego w wyniku ostatecznej decyzji administracyjnej, przy czym jego realizacja następuje nie wcześniej niż z dniem przedstawienia tej decyzji pracodawcy. Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.) stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osoba, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem i nie jest stosunkiem pracy. Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku żołnierza służby kontraktowej, urlop dodatkowy nie przysługuje.

25. Czy rodzinie zmarłego weterana przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o weteranach?
Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) nie przewidują uprawnień dla członków rodzin zmarłych weteranów.

26.Czy osobie skazanej przysługuje status weterana?
Zgodnie z Ustawą status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa oraz za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za ww. przestępstwa, może ubiegać się o przyznanie statusu weterana.

27. Jak wygląda ewentualna zapomoga na wydatki na zakup sprzętu AGD?
W kwestii przyznawania zapomóg należy wskazać na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), weteran – żołnierz, który ukończył 65 lat życia lub weteran poszkodowany – żołnierz, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi:
1) na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia z przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakupu leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne, niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
2) w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weteran-żołnierza lub weterana poszkodowanego – żołnierza.
Do wniosku skierowanego do Ministra Obrony Narodowej dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienie zdarzenia określonego w art. 31 ust. 1 ustawy,
2) oświadczenie o formie wypłaty zapomogi,
3) oświadczenie o nieotrzymaniu z innego źródła pomocy pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na jeden z celów określonych w art. 31 ust 1 ustawy.
Po pojęciem „dokumenty” rozumie się nie tylko dokumenty potwierdzające dane zdarzenie, ale również niżej wymienione dokumenty:
dokumenty potwierdzające dochód weterana poszkodowanego oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
oświadczenie w sprawie liczby członków rodziny będących na utrzymaniu weterana poszkodowanego;
dokumenty potwierdzające wydatki: faktury, rachunki, wyciągi z rachunków bankowych;
karty leczenia szpitalnego lub zaświadczenia lekarskie.
Biorąc pod uwagę przepisy należy stwierdzić, że zakup sprzętu AGD nie stanowi przesłanek do przyznania zapomogi.

28. Jak wygląda procedura dofinansowania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dla uprawnionych pracowników i żołnierzy?
Cała procedura została opisana w przystępny sposób tutaj http://www.iwsz.wp.mil.pl/pl/79.html. Również do pobrania wnioski.

29. W 1954 roku mój bliski służył przez 1 rok w Korei, kto może mu wydać zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o status weterana?
W związku z wiekiem Pana bliskiego (powyżej 65 lat) zaświadczenie takie wydaje właściwy kierownik archiwum wojskowego (informacja archiwalna tel 22-681-45-84).
W przypadku braku takich informacji zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) do wniosku o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego należy dołączyć posiadane przez Pana dokumenty poświadczające pobyt na misji oraz odpowiedź z Centralnego Archiwum Wojskowego o braku informacji na ten temat w dokumentach ewidencyjnych Pana kuzyna.

30. Mam 34 lata, otrzymałem legitymacje weterana, pracuję. Czy należy mi się dodatkowe 5 dni urlopu? Kiedy pracodawca powinien udzielić?
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
Po przedstawieniu pracodawcy decyzji o przyznaniu statusu weterana, bez względu na datę przedłożenia tego dokumentu, weteran ma prawo w bieżącym roku kalendarzowym do dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego (pod warunkiem, że posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie większym niż 26 dni w roku kalendarzowym).
Urlop musi być wykorzystany w całości w roku kalendarzowym, zatem nawet jego niewykorzystana część nie przechodzi na rok następny.
Przepis ustawy powinien być respektowany przez wszystkich pracodawców – tj. zarówno przez tych, którzy należą do sfery budżetowej czy samorządowej, jak również przez pracodawców prywatnych.

31. W jaki sposób należy udzielać dodatkowych 5 dni urlopu wypoczynkowego, tj.
- czy stosujemy przepisy działu siódmego kodeksu pracy pt. „Urlopy pracownicze”,
- czy stosujemy proporcjonalność urlopu (art. 1551 Kp.),
- czy urlop niewykorzystany w terminie należy pracownikowi udzielić do końca września następnego roku,
- ile urlopu dodatkowego przysługuje weteranowi zatrudnionemu na 0,5 etatu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Przepis ustępu 2 i 3 tego artykułu nie stanowią nic o proporcjonalnym udzieleniu tego urlopu, nie odsyłają również do przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego zawartych w Kodeksie Pracy. Oznacza to, że do urlopu wypoczynkowego przewiedzianego w art. 35 ww. ustawy, przepisy działu siódmego Kodeksu Pracy „Urlopy Pracownicze” nie mają zastosowania tj.:
do przedmiotowego urlopu nie ma zastosowania proporcjonalność, o której stanowi art. 155¹ oraz art. 155² Kodeksu Pracy;
niezależnie od tego w jakim niepełnym wymiarze czasu pracy pracownik jest zatrudniony (czy pracuje np. 7 godzin dziennie, czy tylko 2 godziny dziennie), urlop dodatkowy przysługuje mu na cały dzień, gdyż jest to dla pracownika dzień roboczy;
przedmiotowy urlop musi być wykorzystany w całości w roku kalendarzowym, zatem nawet jego niewykorzystana część nie przechodzi na rok następny;
nie ma przeszkód prawnych, aby dodatkowy urlop – w ramach roku kalendarzowego- dzielić na części,
przedmiotowy urlop nie powinien być uwzględniany w planie urlopów, natomiast termin jego wykorzystania pracownik zawsze powinien uzgodnić z pracodawcą;
w przypadku niewykorzystania tego urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – pracodawca nie ma obowiązku wypłacać ekwiwalentu pieniężnego, której to obowiązek jest konsekwencją zasady przewidzianej w art. 152 § 2 Kp.., że „pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu”. Zasada ta nie dotyczy natomiast dodatkowego urlopu przewidzianego w art. 35 ww. ustawy.

32. Czy posiadając status weterana przysługuje mi dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni jeżeli obecnie pełnię służbę w Policji?
Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
Jednocześnie należy w pełni zgodzić się z interpretacją art. 35 ww. ustawy dokonaną przez Biuro Prawne Komendy Głównej Policji, z której wynika, że policjanci (także żołnierze zawodowi i funkcjonariusze innych służb) zatrudnieni na podstawie mianowania lub powołania do służby, a nie stosunku pracy, nie mają uprawnień do dodatkowego urlopu na podstawie omawianej ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
Zdaniem Biura Prawnego wspomniany urlop przysługuje tylko weteranom pracownikom, nie przysługuje zaś weteranom, którzy są funkcjonariuszami Policji.

33. Jestem żołnierzem, byłem na misji PKW Afganistan, podczas której byłem poddany zabiegowi usunięcia wyrostka. Mam pytanie czy mogę się ubiegać o status weterana poszkodowanego?
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. (Art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).
W związku z tym, nie może ubiegać się Pan o status weterana poszkodowanego.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie