..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: BIP / BIP - Dane osobowe ::..

OGÓLNA INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Dowództwie Generalnym RSZ jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 103/105.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Dowództwie Generalnym RSZ, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą ogólnodostępnego adresu e-mail: dgrsz.iod@ron.mil.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Dowództwa Generalnego RSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Dowództwie Generalnym RSZ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec Pani/Pana.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Oświadczenie do pobrania

Dane osobowe
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019